Nowenna do św. Józefa

Opublikowano w 2017-03-13

O opiekę i ratunek dla rodzin

Święty Bernard z Clairvaux: „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich [...]”.
Święty Bernardyn ze Sieny: „Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”. 

Przejdź do nowenny tutaj
Pobierz tekst Nowenny do św. Józefa tutajSłowo Ojca Władysława

Idźmy w każdej sprawie do św. Józefa!

Dlaczego potrzebujemy świętych?
Święci nas inspirują i nam pomagają. Dzieje się tak dlatego, że postawili Pana Boga na pierwszym miejscu, Jemu całkowicie zaufali i poddali się Duchowi Świętemu. Nie oznacza to, że mamy patrzeć na świętych jako na osoby nadzwyczajne. Świętość jest „normalnym” powołaniem każdego chrześcijanina, 
a więc także każdego z nas. Od świętych uczymy się, jak żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa. Warto „podglądać” świętych, bo to pomaga nam iść ich śladami do nieba. 
Święci pełnią jeszcze jedną ważną rolę. Są naszymi orędownikami przed Bogiem. Dlaczego nie wystarczy Panu Bogu nasza modlitwa? Bogu wystarczy nasza modlitwa, tylko problem w tym, że nam często brakuje mocnej wiary, a nasze grzechy uniemożliwiają nam z ufnością zwracać się do Boga. Często zwyczajnie nie umiemy się modlić. Modlitwa zaś świętych jest zawsze miła Bogu, gdyż ich miłość do Niego jest doskonała. 
Wielu świętych jest znanych ze szczególnie skutecznego wstawiennictwa. Do takich świętych należy, zaraz po Matce Bożej, św. Józef. 

Święci o świętym Józefie 
Święty Bernard z Clairvaux: „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich [...]”.
Święty Bernardyn ze Sieny: „Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”.
Święta Teresa z Avila: „Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie jemu się polecając. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych pilniejszych jeszcze, ten Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go, o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił... Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak był mu poddany na ziemi, opiekunowi i mniemanemu ojcu swojemu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi”.

Opiekun i niezawodny orędownik
Tak o współczesnym wstawiennictwie św. Józefa pisze p. Barbara Cabała: „W upalny dzień lipcowy zajrzałam do schowanej w podwórku księgarni wydawnictwa WAM, [...] Kilka dni wcześniej straciłam pracę i na pewno nie było mnie stać na zakup tak luksusowego artykułu, jak książka […] Snułam się wśród regałów, kiedy mój wzrok padł na znajomy widok: okładkę jednej z książek zdobił obraz św. Józefa z klasztoru bernardynek. Sięgnęłam po tę książkę […] W domu w ciągu jednego dnia przeczytałam jej pierwszą część, złożoną z 50 świadectw cudów dokonanych za sprawą tego niezwykłego opiekuna i pośrednika. Zadziwia różnorodność uzyskanych łask – od nawróceń, uzdrowień, poprzez znalezienie pracy, mieszkania i współmałżonka, uratowanie rodziny od rozbicia aż po uspokojenie hałaśliwych sąsiadów i naprawę komputera. Święty Józef okazuje się patronem w sprawach beznadziejnych z naszego ludzkiego punktu widzenia. Pojawia się w życiu strapionego nieoczekiwanie, czasem za sprawą innego człowieka, czasem niezwykłego zbiegu okoliczności, aby pomóc mu rozwiązać problemy. Trzeba go tylko z pokorą o tę pomoc poprosić.
Poruszona tymi świadectwami udałam się [...] w pokornej modlitwie do św. Józefa. Okazał się niezawodnym orędownikiem […] Dziś mogę się cieszyć łaską zapewniającej mi nie tylko stabilizację materialną, ale i satysfakcjonującej pracy. Opieka św. Józefa jest dla mnie dowodem, iż każda szczera i gorąca prośba zanoszona we własnych strapieniach i w intencji bliźnich dotkniętych kłopotami znajduje posłuch u Boga, który nas nigdy nie opuszcza – musimy tylko chcieć to zauważyć. Zatem – idźmy w każdej sprawie do Józefa!”.

Dlaczego warto prosić o pomoc św. Józefa?
To zrozumiale, bo przecież jemu powierzył Pan Bóg opiekę nad Matką Bożą i Jezusem Chrystusem. To jedyna taka misja w historii zbawienia. Na kartach Ewangelii św. Józef nie wypowiedział ani jednego słowa. Wiemy, że był rzemieślnikiem, ziemskim ojcem Jezusa i opiekunem Świętej Rodziny. Święty Mateusz pisze, że był on człowiekiem sprawiedliwym (Mt 1,19). Na czym polegała jego sprawiedliwość? Na mocnej wierze i ufności pokładanej w Bogu, zwłaszcza w sytuacjach, które przekraczały ludzką logikę. Swoje ziemskie ojcostwo św. Józef podjął we wszystkich wymiarach życia. Opiekował się Jezusem i Jego Matką. Troszczył się o nich, ochronił przed wieloma niebezpieczeństwami. Kiedy nadszedł czas, podjął obowiązek wychowania Jezusa, czyli zapewnienia mu pożywienia, ubrania, nauczenia Go Prawa i zawodu. Święty Józef spełniał wszystkie powinności ojca rodziny.  
Tak głębokie przeżywanie ojcostwa, uwzględniające zarówno wymiar materialny, jak i duchowy, było w życiu św. Józefa możliwe dzięki modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem. Wypełniając swoje obowiązki, modląc się i kochając Jezusa, św. Józef, zjednoczony miłością ze swoją Małżonką, umożliwił Mu przygotowanie się do misji zbawienia wszystkich ludzi. 

Modlitwa za rodziny
O misji św. Józefa względem Maryi i Jezusa warto pamiętać szczególnie dziś. Wśród nas można dostrzec wiele dobrych rodzin, ale jest też prawdą, że niektóre zmagają się z poważnymi problemami. Rośnie liczba rozwodów, narasta procent małżonków uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera i internetu, wiele dzieci pozbawionych jest miłości ojca i matki, dochodzi do aktów przemocy. Warunki bytowe niektórych rodzin także nie należą do łatwych, zwłaszcza wtedy, gdy rodzice nie mają pracy lub gdy zmagają się z niepełnosprawnością i chorobą własną czy swoich dzieci. Być może, żyjąc w rodzinach, sami spotykamy się z podobnymi problemami, być może jesteśmy ich świadkami 
w rodzinach naszych krewnych lub przyjaciół. 
Zapraszam więc do gorącej modlitwy nowennowej za wstawiennictwem św. Józefa o opiekę i ratunek dla rodzin. Nowenna rozpocznie się w dniu 10 marca, a zakończy 18 marca br. W tym czasie odprawię 9 Mszy świętych w intencjach, które zostaną przesłane na moje ręce. Za wstawiennictwem św. Józefa przedstawię Bogu Ojcu Wasze prośby: o dar mocnej wiary dla nas wszystkich, zdrowie i pracę, o łaskę dobrego wychowania dzieci, o środki konieczne do wypełnienia rodzinnego powołania. Świętemu Józefowi możemy powierzyć każdą sprawę, która nas niepokoi i przerasta. 

Zakończenie
Z opieki nad Świętą Rodziną św. Józef wywiązał się doskonale. Teraz wywiązuje się z powierzonego mu zadania troski o każdego chrześcijanina, który prosi go o pomoc. „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna; niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie”.

Ps. Drodzy Pomocnicy Mariańscy, jeśli będziecie wypełniać PIT za 2016 rok, pamiętajcie, proszę, o przekazaniu 1% podatku dla Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (KRS 0000 44 89 63); www.pity.spm.org.pl   


Nowenna do św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny

O opiekę i ratunek dla rodzin

KAŻDEGO DNIA NOWENNY
Modlitwa za rodzinę

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż nam przyjąć Go do naszych serc, uproś nam łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen. (Święty Józef, wielki orędownik, Wydaw. OO. Pijarów, Kraków 2012.)

DZIEŃ PIERWSZY
Za rodziny zagrożone upadkiem wiary

Wiara karmiąca się modlitwą – oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje nam św. Józef. Jego śladem poszły pokolenia ojców, którzy dzięki przykładowi prostego i pracowitego życia zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenioną wartość wiary, bez której wszelkie inne dobro narażone jest na ryzyko – św. Jan Paweł II. 
Wiara w życiu rodzinnym nie zawsze jest dobrem oczywistym. Nowożeńcom życzy się szczęścia, powodzenia i dostatku – a silnej wiary, płynącej z osobistego kontaktu z Jezusem i zdolnej przetrwać wszystkie burze – już niekoniecznie… 
Święty Józefie, za twoim wstawiennictwem, proszę w intencji wszystkich rodzin, w których brak wiary – za tych, którzy nigdy Boga nie poznali, ale także za tych, którzy od Niego odeszli. Powierzam małżonków, którzy przeżywają swoją codzienność, nie licząc się z Chrystusem. Proszę za rodziców, którzy nie ochrzcili swoich dzieci 
i nie wychowują ich po chrześcijańsku, bo uznali to za nieważne. Proszę też za tych, którzy, co prawda, spełniają chrześcijańskie praktyki, ale czynią to jedynie z przyzwyczajenia, ze względu na opinię innych ludzi lub inne korzyści. Powierzam wszystkie dzieci pozbawione kontaktu z Bogiem i wszystkich młodych ludzi, którzy porzucają wiarę, idąc za tym, co oferuje świat. 
Święty Józefie, Mężu wielkiej wiary, uproś wszystkim rodzinom dar wiary żywej i bliskiego, osobistego kontaktu z Jezusem! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ DRUGI
Za rodziny dotknięte niewiernością i zdradą

I oto na progu Nowego Testamentu, jak niegdyś na początku Starego, staje para małżonków. Ale podczas gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej unii (…) – św. Jan Paweł II. 
Rozwody i rozbicie rodziny zdarzają się dziś często, bo też i zdrada jest dziś bardziej akceptowana niż dawniej. W imię wolności osobistej i swojego prawa do szczęścia i miłości rodzice krzywdzą własne dzieci i przyczyniają się do ich późniejszych niepowodzeń w życiu małżeńskim i w relacjach międzyludzkich. 
Święty Józefie, przez twoje zasługi, proszę, za wszystkie rodziny zagrożone niewiernością i zdradą. Proszę za zdradzających, by się opamiętali i powrócili do swoich mężów i żon, i za zdradzanych – o siłę do przeciwstawienia się krzywdzie, o mądrość i światło w podejmowaniu decyzji służących dobru rodziny. Powierzam wszystkie małżeństwa rozdzielone ze sobą ze względu na życiowe okoliczności (np. wyjazd za granicę), prosząc, aby ich miłość i wierność została zachowana.
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi, wyjednaj wszystkim rodzinom zagrożonym niewiernością i zdradą dar prawdziwej miłości, płynącej z oparcia się na Chrystusie. 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ TRZECI
Za rodziny zmagające się z nienawiścią i niezgodą
Gdy was przygniata zniechęcenie, myślcie o wierze Józefa. Gdy ogarnia was niepokój, myślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, który ufał wbrew nadziei. Gdy opanowuje was gniew czy nienawiść, myślcie o miłości Józefa (…) – papież Benedykt XVI.  
Rodzina w Bożym zamyśle ma być miejscem życia i miłości, ale nieraz staje się miejscem nienawiści. Istnieją rodziny, w których skłóceni są małżonkowie. W innych dzieci nienawidzą rodziców lub rodzeństwo nie znosi siebie nawzajem. Bywa i tak, że niedobry klimat w rodzinie budują dziadkowie i teściowie, przyczyniając się do niezgody między małżonkami… 
Święty Józefie, proszę dziś za wszystkie rodziny, w których kłótnie i awantury zdarzają się niemal każdego dnia, w których gniewny krzyk góruje nad słowami pełnymi łagodności. Proszę także za te rodziny, które swoją nienawiść wyrażają milczeniem – za nieodzywające się żony i nieobecnych mężów, za wycofane i przerażone dzieci… Powierzam rodziny, w których dochodzi do rękoczynów i aktów przemocy. Proszę za wszystkich krzywdzonych i za wszystkich krzywdzicieli.
Święty Józefie, módl się za wszystkimi rodzinami zagrożonymi nienawiścią i niezgodą, prosząc dla nich o dar przebaczenia i pojednania! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ CZWARTY
Za rodziny zagrożone nałogami

Kiedy zaczniesz wielbić Boga, kiedy zaczniesz oddawać Mu cześć i chwałę na wzór świętego Józefa, wszystko w twoim życiu jakoś się ukoi, uładzi. Twoje serce przestanie być targowiskiem pełnym zgiełku i wrzawy, pełnym niepokoju i rozterki – o. Teofil – karmelita.
Wielkim nieszczęściem w życiu rodziny stają się nałogi. Dawniej był nim przede wszystkim alkohol, dziś dołączyły do niego narkotyki, pornografia, hazard, internet, komputer… Wszystko to, co niszczy człowieka, uderza równocześnie w rodzinę, a lista tego, co niszczy, znacznie się wydłużyła… 
Święty Józefie, wstawiaj się za wszystkimi rodzinami, które cierpią z powodu różnych nałogów swoich mężów i ojców, matek i żon, synów i córek. Miej w opiece wszystkich uzależnionych i wyproś im łaskę prawdziwej wolności. Proszę za osoby, które żyją z nimi na co dzień o wielką mądrość, o niewchodzenie w postawę ofiary, o konsekwencję i umiejętność postępowania, o korzystanie z pomocy innych ludzi i instytucji. 
Święty Józefie, módl się o wyzwolenie za wszystkie rodziny dotknięte nałogami! Wyjednaj wszystkim uzależnionym dar czystego serca! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ PIĄTY
Za rodziny doświadczone aborcją i innymi grzechami przeciwko życiu

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie – św. Jan Paweł II. 
Śmierć dziecka, któremu nie pozwolono przyjść na świat, dotyka wszystkich jego bliskich: matki, ojca, także braci i siostry, babcie i dziadków. Przybiera postać dręczącego poczucia winy, rozpaczy, nienawiści do samego siebie, odbija się na rodzinnych relacjach. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy świat wokół mówi, że „nic się nie stało”, gdyż pogwałcone prawo życia zawsze da o sobie znać. 
Święty Józefie, proszę o miłosierdzie dla wszystkich rodzin doświadczonych grzechem aborcji i innymi grzechami przeciwko życiu. Wyjednaj matkom i ojcom (a także wszystkim innym mającym udział w tych grzechach) dar skruchy, pokuty i powrotu do Boga. 
Święty Józefie, który od początku chroniłeś życie Jezusa, chroń życie w naszych rodzinach! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ SZÓSTY
Za rodziny pragnące potomstwa

„Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa”. „Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach”. „Za jego przyczyną rodziny otrzymają dar potomstwa” – Maria z Agredy.
W naszych czasach wiele małżeństw zmaga się z niepłodnością. Niektórzy nie są w stanie opowiedzieć o swoim cierpieniu innym i ukrywają je. Inni poszukują pomocy, ale na drogach niezgodnych z nauczaniem Kościoła. Jeszcze inni, czekając na dziecko, tracą nadzieję… 
Święty Józefie, proszę dziś w intencji wszystkich małżeństw pragnących potomstwa. Proszę, by zostało uzdrowione to, co chore, umocnione to, co słabe, i aby w oczekujących na dziecko rodzinach pojawiło się wytęsknione „nowe życie”. Wyproś wszystkim oczekującym na dziecko małżonkom wielką wiarę, łaskę poznania Bożych dróg i zgody na Boże plany. 
Święty Józefie, przyjmujący z wiarą przedziwny Boży plan i cieszący się obecnością Dziecka, wyproś wszystkim małżonkom łaskę rodzicielstwa! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ SIÓDMY
Za rodziny mające problemy wychowawcze z dziećmi

(…) w swej opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca – Papież Franciszek.  
Wychowanie młodego człowieka nigdy nie było łatwe, choć można powiedzieć, że kiedyś rodzice mogli liczyć na większą pomoc ze strony innych, gdyż więzi międzyludzkie były silniejsze, a zasady moralne bardziej oczywiste. Dziś często brak takiego naturalnego wsparcia. Wielu rodziców, wychowując dzieci, zmaga się z ogromną bezradnością. 
Święty Józefie, za twoim wstawiennictwem, proszę, za wszystkich ojców i matki, by umieli dobrze wychować swoje dzieci. Proszę, wyproś im mądrość, a nade wszystko – miłość do dzieci. Niech zawsze mądrze kochają swoich synów i córki i potrafią ich przygarnąć na wzór naszego Ojca w niebie, który przygarnia każdego z nas. 
Święty Józefie, ojcze i wychowawco Jezusa, wspieraj wszystkich rodziców w wychowywaniu dzieci! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ ÓSMY
Za rodziny w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej

Jest rzeczą zdumiewającą, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego (św. Józefa), z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub w owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał łaskę wspomagania nas we wszystkim – św. Teresa z Avili.
Być może obok nas, po drugiej stronie ulicy, w sąsiedniej klatce żyją rodziny, które mogą przeżywać wielkie trudności. Czasem zmagają się z problemami materialnymi – brak im środków, by ogrzać mieszkanie, wyposażyć dzieci do szkoły, kupić wszystkim buty na zimę… Bywa i tak, że dotyka ich ciężka choroba. Nie zawsze potrafią poprosić o pomoc…
Święty Józefie, proszę dziś w intencji wszystkich rodzin zagrożonych problemami materialnymi i zdrowotnymi. Powierzam wszystkich ojców, którzy utracili pracę, wszystkie matki zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością swoich dzieci. Błagam w intencji wszystkich opiekujących się starszymi i chorymi rodzicami. Proszę też za tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia zdecydowali się na wyjazd za granicę. Proszę dla nich wszystkich o dar wiary i nadziei! 
Święty Józefie, zarabiający na utrzymanie Świętej Rodziny pracą własnych rąk, proszę, byś wszystkim rodzinom wyjednał zdrowie i środki materialne konieczne do wypełnienia rodzinnego powołania!
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ DZIEWIĄTY
Za rodziny zagrożone egoizmemi życiem tylko „dla siebie”

W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, pracujący, ale w jego charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości! – Papież Franciszek. 
Mówi się, że egoizm jest większym nieszczęściem niż niedostatek, gdyż niedostatek może zniszczyć ciało, a egoizm – duszę. Wiele rodzin nie zdaje sobie z tego sprawy, żyjąc tylko „dla siebie”. 
Święty Józefie, dziś proszę w intencji wszystkich, którzy są zamknięci w swoim dostatku i „wystarczalności”, by umieli dostrzec wokół siebie tych, którym jest potrzebna pomoc. Proszę dla nich o ducha miłosierdzia i współczucia, by „mając wszystko”, umieli się podzielić z tymi, którzy mają niewiele lub prawie nic. 
Święty Józefie, mężu pokorny i łagodny, wyproś wszystkim rodzinom wrażliwe i hojne serca oraz łaskę otwarcia na bliźnich! 
Modlitwa za rodzinę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 

19 marca
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

Pozdrawiam cię, św. Józefie, którego duszę napełniła łaska Boża. Na twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał pod twoim wejrzeniem. Błogosławiony jesteś między wszystkimi mężami i błogosławiony jest Jezus, Boskie Dziecię twojej dziewiczej Oblubienicy.
Święty Józefie, dany za opiekuna Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę po wszystkie dni naszego życia i racz nas wspomagać w godzinę śmierci naszej. Amen.

© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2017