Nowenna o rychłe zwycięstwo Niepokalanej

Opublikowano w 2017-09-08

W walce ze złem szukamy pomocy u Maryi

WPROWADZENIE
Maryja, ukazując się przed stu laty w Fatimie, wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy i do zawierzenia świata, a szczególnie Rosji, Jej Niepokalanemu Sercu. Zawierzenie Niepokalanej (i w wymiarze osobistym i w wymiarze polityczno-społecznym) ma – według obietnicy Maryi z Fatimy – uchronić świat przed wszelkim złem i dać światu pokój. „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – zanotowała w wiele lat później uczestniczka objawień, s. Łucja Santos. 

Niniejsza nowenna „O rychłe zwycięstwo Niepokalanej” oparta jest na Akcie poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II 25 marca 1984 roku w Rzymie. Rozpoczniemy ją 8 września w święto narodzin Matki Bożej, kiedy we wszystkich parafiach w Polsce nastąpi odnowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech Jej Niepokalane Serce zatriumfuje i w naszych czasach pełnych niepewności, zamętu, obaw, wzajemnej niezgody... Módlmy się o to zwycięstwo, prośmy o pokój dla naszej Ojczyzny i świata zgodnie z Jej wezwaniem. 

Każdego dnia nowenny 

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!  

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Św. Jan Paweł II, 25 marca 1984 roku

Dzień I
8 września – piątek
„Od głodu i wojny, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, i w Fatimie i w wielu innych objawieniach wzywasz do modlitwy o pokój. Jesteś matką Księcia Pokoju. On ukazuje, że prawdziwy pokój rodzi się w sercu otwartym na miłość Bożą, pojednanym z Bogiem, z sobą samym i z bliźnimi. Proszę Cię, abyś taki właśnie głęboki pokój wyjednała każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi. 
Dziękuję za pokój w naszej Ojczyźnie i proszę, by ten pokój dalej trwał. Modlę się za wszystkie rejony świata ogarnięte wojną – od bliskiej nam Ukrainy aż po daleką Syrię. Weź pod swoją opiekę wszystkich cierpiących na skutek zbrojnych konfliktów, wszystkich zabitych i rannych, wszystkie dzieci i dorosłych… Powierzam wszystkich, którzy te wojny wszczynają, wszystkich wiedzionych żądzą bogactwa, władzy lub opętanych ideologią, prosząc dla nich o dar nawrócenia. 
Dziękuję też za codzienny chleb i proszę za wszystkimi, którzy tego chleba nie mają, te blisko dwa miliardy moich braci i sióstr zmagających się każdego dnia z głodem i niedożywieniem. Powierzam szczególnie każde dziecko na świecie, które każdego dnia co pięć sekund umiera z głodu. 
Proszę za wszystkich możnych decydujących o losach świata o dar nawrócenia i umiłowania służby. Daj także i mnie wrażliwe serce, bym umiał dostrzec potrzeby innych i dzielić się z nimi tym, co mam. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień II
9 września – sobota
„Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, dziś znowu proszę o pokój. Proszę szczególnie o uchronienie świata przed bronią masowego rażenia. Powierzam wszystkich, którzy snują plany jej użycia i wszystkich, którzy nad nią pracują, błagając dla nich o dar nawrócenia i opamiętania. Proszę za wszystkich przywódców mających nad nią kontrolę. Powierzam wszystkie osoby, które z handlu wszelkiego rodzaju bronią czerpią zyski. Proszę o powodzenie wszelkich pokojowych negocjacji i załagodzenie wszelkich konfliktów na drodze rokowań. 
Proszę, by z serc ludzkich zniknęła nienawiść i złość. Powierzam także wszystkie „małe” konflikty w naszych domach. Spraw, by nasze rodziny stały się miejscem budowania pokoju i miłości. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień III
10 września – niedziela
„Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!”

Maryjo, Ty zrodziłaś Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dał każdemu człowiekowi nowe życie. Przez Twoje wstawiennictwo proszę, by życie ludzkie było szanowane na ziemi zawsze, wszędzie, w każdym aspekcie i w każdym wymiarze. 
Proszę, by każda rodzina stałą się kolebką życia; aby każde poczęte dziecko przyszło bezpiecznie na świat, aby miało warunki do życia i rozwoju. Proszę też za wszystkich ludzi starych, by spotykali się z życzliwością otoczenia i mogli spokojnie dożyć swoich dni. Powierzam wszystkich chorych, by otrzymali konieczną pomoc.
Wejrzyj na wszystkich cierpiących z powodu prześladowań i dyskryminacji a także na wszystkich – prześladowanych, dyskryminowanych, torturowanych, głodujących, ofiary handlu ludźmi… tych cierpiących jest dziś tak wielu na całym świecie. Daj im siłę i nadzieję. 
Proszę też w intencji wszystkich osób zaangażowanych w ochronę ludzkiego życia, za osoby  z ruchów pro-life, za działaczy organizacji charytatywnych, za wszystkich tych, którzy swoje życie poświęcili, by nieść ulgę braciom.
Pomóż i mnie angażować się w obronę ludzkiego życia i pokaż, jak konkretnie mam to robić. Daj na co dzień dostrzegać słabszych i uboższych ode mnie i naucz mnie przychodzić im z pomocą. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień IV
11 września – poniedziałek
„Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!”

Twój Syn, Maryjo, zawsze stawał po stronie człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Nie potępiał i nie odrzucał, lecz podnosił i umacniał: jawnogrzesznicę, Syrofenicjankę, łotra na krzyżu… Sam, mimo śmierci w upadlających warunkach, zachował godność aż do końca, gdyż do końca wypełnił wolę Ojca. 
Proszę o przebaczenie wszystkich grzechów związanych z poniżeniem godności człowieka. Powierzam wszystkie publikacje, filmy, spektakle teatralne, które gorszą. Proszę za całą sferę kultury, także o to, by sztuka była zawsze przestrzenią dobra i piękna. Proszę za wszystkich twórców kultury i wszystkich artystów.
Proszę też za wszystkich rodziców, by umieli wychować dzieci w szacunku do siebie samych i do innych. Proszę za inne środowiska wychowawcze, a przede wszystkim za szkoły – o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. 
Powierzam także siebie samego. Przebacz mi wszystkie słowa, gesty, czyny pozbawione szacunku dla drugiego, szczególnie dla człowieka, którego postrzegam jako stojącego „niżej” ode mnie.
Proszę za moje relacje małżeńskie, rodzinne, koleżeńskie. Spraw, żebym w codziennym życiu w drobnych sprawach umiał szanować drugiego – wysłuchać go, zrozumieć, nie potępiać… 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień V
12 września – wtorek
„Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!”

Maryjo, choć tak powszechnie mówi się dziś o prawach człowieka, to właśnie dziś istnieje też w świecie wielka niesprawiedliwość. Proszę dziś za wszystkie obszary tej niesprawiedliwości – głodu i nędzy, braku pracy i niewystarczającej płacy, gwałcenia prawa do życia i praw rodziny, poniżania kobiet i dzieci, wielkich różnic między krajami bogatymi a ubogimi… 
Proszę za wszystkich bogatych, by nauczyli się dzielić z biednymi i za wszystkich biednych, by umieli z tego dzielenia odpowiedzialnie korzystać. Powierzam Ci wszystkich bezrobotnych, wszystkich wykorzystywanych na rynku pracy. Proszę za wszystkich przedsiębiorców, by sprawiedliwie wynagradzali swoich pracowników. Proszę o to, by prawo zawsze stało na służbie sprawiedliwości i za wszystkich zawodowo stojących na straży prawa. 
Proszę także, by moje postępowanie nigdy nikogo nie krzywdziło i żebym zawsze oddawał każdemu to, co mu należne. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VI
13 września – środa
„Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, Ty zawsze wzywasz do powrotu do Boga. Modlitwa i pokuta – to jest przesłanie, które popłynęło także z Fatimy. 
Powierzam dziś wszystkich, którzy cierpią z powodu łamania Bożych przykazań: ludzi oszukanych, pokrzywdzonych, okradzionych, cierpiących z powodu gwałtów i wojen, powierzam rozbite małżeństwa, zabijane i porzucane dzieci… Proszę Cię także za wszystkich, którzy te przykazania łamią i są sprawcami tych krzywd –  o miłosierdzie i nawrócenie dla nich. Proszę szczególnie za tych, którzy przykazania Boże depczą pochopnie, byś wyjednała im łaskę widzenia konsekwencji swoich działań. 
Matko Najświętsza, pozwól nam wszystkim zrozumieć, że przykazania Boże są źródłem wolności. Pomóż nam dostrzec, że właśnie one są fundamentem zdrowia naszych rodzin i całego społeczeństwa. Spraw, byśmy pokochali Boga i by Jego prawo wyryło się w naszych sercach.  
Przepraszam za wszystkie sytuacje, w których ja sam lekceważyłem Boże prawo. Proszę dziś o łaskę nawrócenia dla siebie: bym poważniej niż do tej pory potraktował Boga i Jego wolę dla mnie i bym umiał wcielać ją w życie. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VII
14 września – czwartek
„Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Maryjo, Ty starłaś głowę szatanowi – ojcu kłamstwa, proszę dziś o miłość do prawdy i wybawienie od kłamstwa. Szczególnie proszę o przezwyciężenie kłamstwa ateizmu. 
Powierzam dziś Kościół, by był miejscem odkrywania, przyjmowania i głoszenia prawdy objawionej. Proszę za wszystkich kapłanów, biskupów i wszystkich ludzi ochrzczonych o umiłowanie prawdy. 
Oddaję też wszystkie przestrzenie życia społecznego, prosząc by były wolne od kłamstwa, manipulacji i przewrotnych ideologii. Proszę za wszystkich, którzy powinni służyć prawdzie – szczególnie za naukowców, prawników, pracowników mediów… 
Proszę za wszystkich rodziców, by nauczyli dzieci szacunku dla prawdy oraz za nauczycieli i wychowawców, by ich wspomagali w tym dziele. 
Naucz mnie samego być wrażliwym na prawdę i świadczyć o niej. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VIII
15 września – piątek
„Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!”

Maryjo, Matko Niepokalana, która nie byłaś w żaden sposób dotknięta grzechem, proszę dziś o łaskę odróżniania dobra od zła i łaskę prawego sumienia. 
Proszę w intencji wszystkich środowisk formacyjnych w Kościele – formujących zarówno duchownych jak i świeckich – by przywiązywały wagę do dobrego ukształtowania sumienia. Proszę też w intencji wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców, by pomagali młodym odróżniać dobro od zła. 
Powierzam przedstawicieli wszystkich tych zawodów, które zwykliśmy w sposób szczególny kojarzyć z sumieniem – lekarzy, prawników, polityków i wszystkie inne osoby sprawujące funkcje publiczne. Proszę o odrodzenie ich etyki zawodowej i wierność Ewangelii w codzienności. Daj współczesnemu światu, a szczególnie naszej Ojczyźnie, wielu „ludzi sumienia”. 
Proszę też za siebie samego – bym w każdej sytuacji wymagającej osądu wybierał zgodnie z Ewangelią. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
  

Dzień IX
16 września – sobota
„Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!”

Maryjo, Ty prosiłaś wizjonerów w Fatimie: „Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia”. 
Powierzam dziś wszystkich zatwardziałych grzeszników; każdego kto „starannie w sobie pozamykał wszystkie wyjścia ponad doczesność, zagłuszył w sobie poczucie grzechu i potrzebę otwarcia się na Boga” (o. Jacek Salij OP, Szukającym drogi). Daj wszystkim trwającym w grzechu łaskę szczerej skruchy i powrotu do Boga. Spraw, bym ja sam zawsze wracał do Boga jako skruszone i uznające Jego ojcowską władzę dziecko. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
 

Pobierz tekst Nowenny o rychłe zwycięstwo Niepokalanej tutaj
© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2017