Ewangelizacja

W Ewangelii według św. Marka czytamy słowa Jezusa skierowane do uczniów tuż przed Jego wniebowstąpieniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Podobne słowa w Ewangelii według św. Mateusza brzmią: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19). Wypełnienie przez Kościół tego misyjnego nakazu Jezusa nazywamy ewangelizacją.

Czym jest ewangelizacja?
Ewangelizacja nie jest tylko mówieniem o Jezusie. Nie oznacza ona też wyłącznie przekazywania prawd wiary czy nauki moralnej. Ewangelizacja jest głoszeniem z mocą Ducha Świętego - Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a jej centrum stanowi orędzie o Jego śmierci za nasze grzechy i zmartwychwstaniu dla naszego usprawiedliwienia. Celem ewangelizacji jest poznanie osoby Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go jako swego Pana i Zbawiciela. Bez nawiązania osobowej relacji z Jezusem wszelka systematyczna katechizacja, nauka doktryny czy moralności pozbawione są fundamentu.

Do kogo jest kierowana ewangelizacja?
Ewangelizacja skierowana jest do osób niewierzących, które nigdy dotąd nie słyszały orędzia Ewangelii. Mówimy wówczas o pierwszej ewangelizacji. W przypadku osób dorosłych nieochrzczonych ewangelizacja bezwzględnie musi poprzedzać udzielenie sakramentu chrztu, powinna też poprzedzić formalne przyjęcie do katechumenatu. Jednakże ewangelizacja może być kierowana również do osób ochrzczonych, które otrzymały jakąś edukację w wierze i formalnie uważają się za wierzące, jednak nigdy nie doświadczyły osobistej relacji z Bogiem. Wówczas mówimy o powtórnej lub nowej ewangelizacji. Z koniecznością nowej ewangelizacji mamy do czynienia zwłaszcza w laicyzujących się krajach o długiej tradycji chrześcijańskiej. Do takich krajów należy również Polska. Już bł. Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. powiedział wyraźnie, że Polska wraz z całą Europą potrzebuje nowej ewangelizacji.

Kto jest wezwany do ewangelizowania?
Ewangelizacja to powołanie i obowiązek wynikający z sakramentu chrztu św. Nie potrzeba do tego święceń ani ślubów zakonnych. Warunkiem jest jedynie to, by wcześniej samemu przyjąć Chrystusa, tak by być wiarygodnym świadkiem, oraz by nie szukać własnych korzyści (pieniądze, prestiż itd.) z głoszenia Ewangelii. Ewangelizacja nie polega bowiem na samym słowie, konieczne jest także własne świadectwo życia.
Misyjny nakaz Jezusa pozostaje zawsze aktualny. Ponadto wobec kryzysu wiary, który dzisiaj dotyka wiele krajów dawniej chrześcijańskich, ewangelizacja należy do najważniejszych zadań stojących dziś przed Kościołem.

W jaki sposób ewangelizować?
Ewangelizacja może być prowadzona w sposób zorganizowany, np. przez wspólnotę w Kościele, diecezję lub zakon, może dokonywać się także w sposób zupełnie nieformalny, przez poszczególnych wierzących, także świeckich, nawet przy okazji całkiem przypadkowych spotkań czy rozmów.
Udział w ewangelizacji mają także ci, którzy modlitewnie i materialnie wspierają dzieła misyjne i misjonarzy, którzy głoszą Jezusa Chrystusa w tych krajach i narodach, gdzie Dobra Nowina o zbawieniu nie jest jeszcze znana.