Miłosierdzie Boże

Największy przymiot Pana Boga
Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Pana Boga. To sposób, w jaki przejawia się Boża miłość do człowieka. Miłość ta objawia się w zetknięciu z grzechem, słabością i cierpieniem. Wychodzi ona na spotkanie zła, dźwiga człowieka z upadku i przywraca mu utraconą godność. Miłosierdzie Boże jest nieograniczone i dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla skruszonych grzeszników. Ukazuje je wiele obrazów w Piśmie św., zwłaszcza przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32), a także o „dobrym łotrze” (Łk 23,39-43), którego Pan Jezus, przyjął do nieba.

Miłosierdzie Boże a sprawiedliwość
Jak pogodzić Bożą sprawiedliwość z miłosierdziem Boga? Sprawiedliwość kojarzy nam się z karą i odwetem, z zasadą oko za oko, ząb za ząb. Sprawiedliwie wszyscy zasłużyliśmy na wieczne potępienie i niewolę szatana. Bóg, który jest miłością, jest wierny obietnicy złożonej swojemu ludowi. Aby nas wykupić z niewoli szatana, a tym samym uczynić zadość sprawiedliwości, Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który złożył siebie w ofierze na krzyżu na przebłaganie za grzechy świata. W ten sposób pogodził sprawiedliwość z miłosierdziem.

Dlaczego Pan Jezus objawił się św. Faustynie?
Prawda o Bożym Miłosierdziu, chociaż głęboko zakorzeniona w Piśmie św., została przez ludzi zapomniana. Wierzono w Boga surowego i sprawiedliwego, nie zaś w Boga pełnego miłosierdzia, który nieustannie poszukuje grzesznika, aby obdarzyć go życiem wiecznym.
Pan Bóg, przez objawienie się św. Faustynie, przypomniał ludziom o swojej Miłości, która jest potężniejsza od grzechów, i wskazał środek do czerpania mocy i radości w codziennym zmaganiu się ze złem. Tym środkiem jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja napełnię ją pokojem. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia mojego. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Miłosierdziu mojemu” (Dz, 1075).
Pan Jezus objawił św. Faustynie formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Bóg zależny od ufności człowieka
Najważniejszym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest całkowita ufność złożona w miłości Pana Boga: „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz, 1578). „Czuję się zależny od twojej ufności, jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary” (Dz, 723). „Najbardziej ranią Mnie grzechy nieufności” (Dz, 1578). Zaufanie Miłosierdziu Bożemu jest drogą do świętości.
Ufać Miłosierdziu Bożemu znaczy wierzyć, że w świecie obecna jest miłość potężniejsza od każdego zła, z którym możemy mieć do czynienia. Wierzyć, że Boża miłość jest potężniejsza niż nasz grzech, słabość i cierpienie. Ufać, że żadne zło, poza naszą zatwardziałością, nie jest przeszkodą dla Pana Boga.

Elementy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Oprócz ufności pozostałymi elementami nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego są: czczenie obrazu „Jezu, ufam Tobie”, odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, obchody święta Miłosierdzia Bożego w II niedzielę wielkanocną, praktykowanie Godziny Miłosierdzia o 15.00 oraz szerzenie czci Miłosierdzia Bożego i czynienie miłosierdzia wobec bliźnich.
Pan Jezus powiedział św. Faustynie: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem »Jezu, ufam Tobie«. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały” (Dz, 327).
Zbawiciel przypisał ogromną skuteczność Koronce do Miłosierdzia Bożego: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia mojego (Dz, 687). O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (Dz, 848). (…) przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją” (Dz, 1731). Zobacz tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Święta Faustyna usłyszała taką obietnicę skierowaną do grzeszników: „Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego (…) W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (…) wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego” (Dz, 699). Warunkiem skorzystania z tych łask jest przystąpienie do sakramentu spowiedzi oraz przyjęcie Komunii świętej.
Godzina Miłosierdzia jest uczczeniem godziny śmierci Pana Jezusa na krzyżu. „O trzeciej godzinie błagaj mojego Miłosierdzia, szczególnie za grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę moją…” (Dz, 1320).

Głoszenie Miłosierdzia Bożego i uczynki miłosierdzia
Jezus prosił, aby na świecie głoszono prawdę o Miłosierdziu Bożym. O wadze tego zadania świadczy obietnica Jezusa dana apostołom Miłosierdzia Bożego: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem” (Dz, 1075).
Najpełniejszym sposobem na wysławianie miłosierdzia Bożego jest okazywanie go innym. Jezus powiedział do św. Faustyny: „Miłosierdzie masz okazywać bliźnim zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu” (Dz, 742).

„Miłosierdzie zmienia świat”
„Miłosierdzie zmienia świat”, powiedział Papież Franciszek. Miłosierdzie Boże jest dla nas ratunkiem, ponieważ tak bardzo odeszliśmy od Pana Boga, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wrócić do źródła życia. Jest szansą odnowy życia i nadzieją dla każdego człowieka, dla każdej rodziny, dla każdego narodu. Liczne przykłady potwierdzają, że każdy, kto z ufnością zwraca się do Miłosierdzia Bożego, doświadcza spełnienia wszystkich Bożych obietnic. Skorzystajmy z tego zaproszenia…