Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Może pojawić się wątpliwość, do czego potrzebne są katolickie dogmaty, zbyt naukowo wyrażające to, w co usiłujemy wierzyć. Jaki jest ich związek z codziennym życiem? Dogmat nie jest religijną łamigłówką wymyśloną przez teologów, którzy nie wiedzieli, co począć z czasem. To dynamiczna prawda, która ściśle wiąże się z życiem i losem każdego chrześcijanina.
Co w praktyce wyraża prawda o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej? W jaki sposób może wpływać na nasze życie?
Okazuje się, ż prawda o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej jest praktycznie nieobecna w życiu wiary wielu katolików. Często uważana jest za prawdę abstrakcyjną, która nie ma znaczenia dla codziennego życia chrześcijańskiego i dotyczy ona jedynie Maryi i jest Jej wyłącznym przywilejem. Natomiast prawda o tym dogmacie jest inna. W Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej Pan Bóg objął każdego człowieka. Ten dogmat to kamień milowy w rozumieniu Ewangelii i chrześcijańskiego powołania. Misterium Niepokalanego Poczęcia MB stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej (Jan Pawel II) i ukazuje istotę chrześcijaństwa. Odkrycie tego, kim jest Bóg działający w Maryi stanowi samo jądro życia duchowego. Niektórzy uważają, że przez ogłoszenie tego dogmatu dokonała się prawdziwa teologiczna rewolucja, chociaż do tej pory wyciągnięto z niej wszystkich wniosków.
Błogosławiony Stanisław Papczyński założył zakon marianów dla szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Dlatego „misterium Niepokalanego Poczęcia jest od samego początku Zgromadzenia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania” (Konstytucje 6).

Czym jest Niepokalane Poczęcie Maryi?
Niektórzy błędnie uważają Niepokalane Poczęcie za dziewicze poczęcie Jezusa w łonie Maryi, bez udziału ziemskiego ojca. Tymczasem Niepokalane Poczęcie oznacza poczęcie Maryi w całkowitej wolności od grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary długo dojrzewała w świadomości Kościoła i ostatecznie została zdefiniowana jako dogmat wiary przez bł. Piusa IX w 1854 r.: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.
Prawda o Niepokalanym Poczęciu nie oznacza, że Maryja jest „nadczłowiekiem” czy wręcz boginią. Oznacza natomiast pełnię świętości Maryi, która to świętość nie pochodzi od Niej samej, ale w całości jest darem Boga. Niepokalane Poczęcie jest czytelnym znakiem triumfu łaski Boga nad ludzkim grzechem”. 

Czy Maryja potrzebowała Chrystusowego odkupienia?
Można by pomyśleć, że skoro Maryja nie tylko nie popełniła żadnego grzechu, ale jeszcze była wolna od grzechu pierworodnego, nie potrzebowała odkupienia przez Chrystusa. Nie jest to jednak prawda. Maryja została zachowana od grzechu mocą zasług przyszłej męki Chrystusa. Zatem Ona także została odkupiona przez Chrystusa, choć dokonało się to w inny sposób niż w przypadku innych ludzi. Zgodnie z tradycyjną teologią katolicką, Maryja została odkupiona w sposób wznioślejszy. Dar Niepokalanego Poczęcia był wielkim przywilejem, nie stało się to jednak dla Jej osobistego wywyższenia, ale ze względu na Jej bardzo szczególne powołanie jako Matki Zbawiciela. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Aby być Matką Zbawiciela, została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania łaskami. W chwili Zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia Ją jako »pełną łaski« (Łk 1,28). Istotnie, by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta łaską Bożą” (n. 490). Oznacza to zatem, że Maryja otrzymała szczególny dar Niepokalanego Poczęcia ze względu na nas i na nasze zbawienie.

Jakie znaczenie ma dla nas Niepokalane Poczęcie Maryi?
Przede wszystkim jest to świadectwo triumfu łaski Bożej nad grzechem. Oczywista jest dla nas całkowita bezgrzeszność Jezusa, jest On jednak Synem Bożym. Pocieszający jest fakt, że oprócz Niego istnieje człowiek, w którym szatan nie miał nigdy nic swojego. Może nas to umacniać w nadziei na ostateczne zwycięstwo łaski Boga nad grzechem w naszym życiu.
Niepokalane Poczęcie oznacza również, że grzech nie jest częścią natury ludzkiej. Jest on „ciałem obcym”, które nas wynaturza. Wszelki powab grzechu to tylko pozór, łaska Boża jest o wiele piękniejsza i bardziej pociągająca od grzechu.
Maryja została odkupiona w swoim poczęciu, a dla nas pierwszym spotkaniem z łaską Boga był sakrament chrztu. Niepokalane Poczęcie przywołuje nasz chrzest i zaprasza do tego, by świadomie żyć łaską tego sakramentu, tak by w naszym życiu wydał dojrzały owoc życia wiary, nadziei i miłości.