Pielgrzymki

Prawie od początku chrześcijaństwa wierzący i poszukujący Boga udawali się do miejsc świętych dla odnowienia wiary, przebłagania za grzechy i szukania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W czasie pielgrzymowania otrzymywali światło wskazujące drogę do Boga i prawdziwego szczęścia. Szczególny charakter miały pielgrzymki do Jerozolimy, miejsca, gdzie Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Bardzo ważne były też pielgrzymki do Rzymu - miejsca męczeństwa świętych Piotra i Pawła.

Także dzisiaj Kościół zachęca nas do pielgrzymowania, gdyż chce przypomnieć, co jest prawdziwym sensem i celem życia człowieka. Pielgrzymi w miejscach świętych łatwiej otwierają się na Boga i doświadczają Jego szczególnego działania. Owocem pielgrzymowania jest odnowienie przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, co przywraca radość życia. Pielgrzymki są też okazją do zachwytu nad pięknem świata stworzonego przez Boga i bogactwem kultury stworzonej przez człowieka.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich organizuje pielgrzymki do miejsc świętych w Polsce i za granicą.

Zobacz: www.pielgrzymki.org.pl.